SIGURNOST ZAPOSLENJA KAO INDIKATOR DOSTOJANSTVENOG RADA – NORMATIVNA REŠENJA DRŽAVA U REGIONU

Ključne reči: sigurnost zaposlenja, indikatori dostojanstvenog rada, prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu, radna prava.

Apstrakt

Sigurnost zaposlenja predstavlja jednu od osnovnih dimenzija dostojanstvenog rada prema nomenklaturi Međunarodne organizacije rada. Naznačena kao „stabilnost i sigurnost zaposlenja”, ova dimenzija ukazuje da za postizanje standarda dostojanstvenog rada nije dovoljno postaviti odgovarajuće uslove rada već i da je jedan od glavnih parametara koji dostojanstven rad razlikuje od prekarnih oblika rada upravo njegovo trajanje, koje omogućava da izvesnost trajanja i (ne)mogućnost da se radni odnos olako okonča sprečava da radnik bude izložen finansijskoj nestabilnosti, odnosno socijalnoj nesigurnosti. Imajući u vidu sve veću rasprostranjenost fleksibilnih oblika rada, koji neretko vode ka umanjenju obima sigurnosti zaposlenja, istraživanje je usmereno na izučavanje postojećih problema u državama u regionu u pogledu normiranja sigurnosti zaposlenja. Prvenstveni cilj kritičkog pregleda zakonskih rešenja jeste da se prepoznaju određeni trendovi u uređenju radnog odnosa, analiziraju postojeći odnosi između poslodavaca i radnika u pogledu forme ugovaranja rada i prava radnika u pogledu prestanka rada, kao i da se pokaže da li je u datim okolnostima moguće očuvati pravo na sigurnost zaposlenja u skladu sa njegovim tradicionalnim elementima. U radu se analiziraju postojeća rešenja u četiri države iz okruženja, od kojih su dve članice Evropske unije (Mađarska i Hrvatska) a dve nisu (Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Rešenja predviđena u pomenutim zakonodavstvima poređena su sa rešenjima iz Zakona o radu Srbije u cilju formiranja zaključaka o mogućnostima unapređenja normativnog okvira u periodu usaglašavanja sa pravnim tekovinama Međunarodne organizacije rada i Evropske unije, kao i moguće primene uporednih rešenja koja su povoljnija po radnike.  Početna hipoteza od koje se polazi u radu, primenom normativnog i uporednopravnog metoda, jeste da u posmatranim državama oblici fleksibilizacije rada aktivno utiču na odustajanje od koncepta sigurnosti rada, kao i da obim i kvalitet prava povodom prestanka radnog odnosa u državama regiona nije usaglašen, ali i da je povoljniji u državama koje su članice Evropske unije i koje ne prepoznaju rad van radnog odnosa, koji podrazumeva lišenje radnika osnovnih prava u slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavca.

Biografije autora

##submission.authorWithAffiliation##

Naučni saradnik

##submission.authorWithAffiliation##

Istraživač saradnik

Reference

Literatura

Bradaš, S. & Reljanović, M. 2019. Indikatori dostojanstvenog rada. Beograd. Dostupno na: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/15771.pdf (28. 7. 2022).

Brown, D.K. 2000. International Trade and Core Labour Standards: A Survey of the Recent Literature. OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, (43). Dostupno na: https://econpapers.repec.org/paper/oecelsaaa/43-en.htm (15. 7. 2022).

Devicienti, F. Naticchioni, P. & Ricci, A. 2018. Temporary Employment, Demand Volatility, and Unions: Firm-level Evidence. ILR Review: The Journal of Work and Policy, 71(1), pp. 174-207. https://doi.org/10.1177/0019793917697684

Ghai, D. 2003. Decent Work: Concept and Indicators. International Labour Review, 142(2), pp. 113-145. https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2003.tb00256.x

Hardy, S. & Butler, M. 2011. European Employment Laws - A Comparative Guide, 2nd Edition. Spiramus Press: Great Britain.

International Labour Organisation. 2012. Decent Work Indicators - Concepts and Definitions. Geneva.

International Labour Organisation. 2013. Decent Work Indicators Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework Indicators, ILO Manual Second Version. Dostupno na: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf (15. 7. 2022).

International Labour Organisation. 1982. R166 - Termination of Employment Recommendation. Dostupno na: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R166 (28. 7. 2022).

Jašarević, S. 2018. Zaštita od otkaza u Srbiji u svetlu međunarodnih standarda i uporedne prakse. Radno i socijalno pravo 23(1), pp. 71-96.

Kosanović, R. & Paunović, S. 2013. Filozofija dostojanstvenog rada. Radno i socijalno pravo, (2), pp. 119-140.

Kovačević, Lj. 2016. Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Kovačević, Lj. 2021. Zasnivanje radnog odnosa. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Misailović, J. 2018. Naknada štete kao posledica nezakonitog otkaza ugovora o radu u pravu Velike Britanije i Republike Srbije. Strani pravni život, 62(3), pp. 197-211. https://doi.org/10.5937/spz1803197M

Misailović, J. 2019. O otkazu i otkaznom postupku. Arhiv za pravne i društvene nauke, 114(1-2), pp. 187-203. https://doi.org/10.7251/APDN1901020M

Reljanović, M. & Misailović, J. 2021. Rešavanje radnih sporova. Beograd: Institut za uporedno pravo.

Reljanović, M. & Misailović, J. 2021. Radnopravni položaj digitalnih radnika - iskustva evropskih zemalja. Strani pravni život 65(3), pp. 407-432. https://doi.org/10.5937/spz65-33727

Reljanović, M. 2021. Fleksibilizacija i prekarizacija na tržištu rada: redefinisanje radnih odnosa u postsocijalističkom svetu. U: Biti, O. & Senjković, R. (ur.), Transformacija rada: narativi, prakse, režimi. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, pp. 81-110.

Reljanović, M. 2019. Alternativno radno zakonodavstvo. Beograd: Rosa Luxembourg Stiftung - Centar za dostojanstven rad.

Silva, M., Martins, L., & Lopes, H. 2018. Asymmetric labor market reforms: Effects on Wage Growth and Conversion Probability of Fixed-term Contracts. ILR Review: The Journal of Work and Policy, 71(3), pp. 760-788. https://doi.org/10.1177/0019793917737506

Skedinger, P. 2010. Employment Protection Legislation - Evolution, Effects, Winners and Losers. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781849805599

Urdarević, B. et al. 2019. Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji. Beograd. Dostupno na: http://cdrsrbija.org/wp-content/uploads/2020/06/Analiza-stanja-ekonomskih-i-socijalnih-prava-CDR-final.pdf (28. 7. 2022).

Pravni izvori i sudska praksa

Konvencija broj 158 MOR o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 4/1984 i 7/1991.

Direktiva Veća 1999/70/EZ od 28. 6. 1999. godine o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vreme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (Direktiva Veća 1999/70/EZ).

Direktiva 2002/14/EC o određivanju opšteg okvira za obaveštavanje i konsultovanje zaposlenih u Evropskoj zajednici.

Zakon o radu Mađarske, Act I of 2012 on Labour Code. Dostupno na: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89886/103370/F373393512/Act.I.of.2012.on.the.Labor.Code.2018.pdf (28. 7. 2022).

Zakon o radu Republike Srpske, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1/2016, 66/2018.

Zakon o radu Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje.

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine, Službene novine FBiH, br. 1/2016, 89/2018.

Zakon o radu Hrvatske, Narodne novine RH, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019.

Zakon o radu Crne Gore, Službeni list CG, br. 74/2019.

Cristian Pujante Rivera v Gestora Clubs Dir, SL and Fondo de Garantía Salarial C-422/14.

Objavljeno
2022-11-01
Sekcija
Članci