PREKOGRANIČNA SUROGACIJA I PRAVO NA POŠTOVANJE PORODIČNOG ŽIVOTA

Ključne reči: praksa Evropskog suda za ljudska prava, prekogranična surogacija, pravo na poštovanje porodičnog života.

Apstrakt

Surogacija je nesporno povezana uz pravo na poštovanje porodičnog života koje garantuje član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. U praksi Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) kao sporna otvorena su brojna pitanja, između ostalog i u kontekstu povezanosti prekogranične surogacije i prava na poštovanje porodičnog života. ECHR je, vodeći računa o okolnostima svakog konkretnog slučaja, razmatrao, pre svih, pitanje (ne)postojanja genetske veze između nameravanih roditelja i deteta koje je rodila surogat majka, trajanje kohabitacije među njima i pravnu nesigurnost koju surogacija stvara, odnosno njihov mogući uticaj na povredu prava na poštovanje porodičnog života.

Reference

Bordaš, B. 2012. Surogat materinstvo sa prekograničnim dejstvima: stvarnost i pravo. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 4, pp. 97-117.

Draškić, M. 2006. Pravo na poštovanje porodičnog života u praksi Evropskog suda za ljudska prava. U: Ponjavić, Z. (ur.), Novo porodično zakonodavstvo. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, pp. 93-134.

Jović-Prlainović, O. 2021. Presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije o primeni genetskog testiranja u paternitetskim parnicama. Strani pravni život, 1, pp. 47-61, https://doi.org/10.5937/spz65-30886.

Kovaček Stanić, G. 2013. Biomedicinski potpomognuto začeće i rođenje deteta: Surogat materinstvo u uporednom evropskom pravu i Srbiji. Stanovništvo, 1, pp. 1-21.

Palačković, D. & Ćorac, S. 2016. Procesne garantije prava na poštovanje porodičnog života (praksa Evropskog suda za ljudska prava). Pravni život, 10, pp. 73-87.

Petrušić, N. 2007. Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava u zaštiti reproduktivnih prava.Pravni život, 10, pp. 319-338.

Ponjavić, Z. & Palačković, D. 2017. Pravo na anonimni porođaj, Stanovništvo, 1, pp. 21-40.

Ponjavić, Z. 2003. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i pravo na poštovanje porodičnog života. Pravni život, 9, pp. 821-839.

Samardžić, S. 2018. Prava deteta u oblasti medicinski asistirane reprodukcije. Doktorska disertacija. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Stjepanović, S. & Stjepanović, B. 2018. Naučna saznanja perinatologije kao razlog za zaštitu prava fetusa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 80, pp. 463-480, https://doi.org/10.5937/zrpfni1880463S.

Stjepanović, B. 2018. Pravo deteta začetog uz pomoć asistirane reprodukcije da dobije informaciju o svom donoru - uporednopravna rešenja. Strani pravni život, 3, pp. 233-254, https://doi.org/10.5937/spz1803233S.

Živojinović, D. 2007. Pravo nerođenog deteta na život u međunarodnom pravu. Pravni život, 10, pp. 371-382.

Župan, M., Puljko, V. & Sukačić, M. 2013. Međunarodni ugovori o zamjenskom majčinstvu - nestaje li paradigma mater semper certa est. Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2, pp.7-20.

Website References

Grand Chamber Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother (Request No P16-2018-001, April 10, 2019). Available at: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22ADVISORYOPINIONS%22],%22itemid%22:[%22003-6380464-8364383%22]}.

Igareda González, N. 2020. Legal and Ethical Issues in Cross-Border Gestational Surrogacy. Fertility and Sterility. 113(5), pp. 916-919. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001502822030248X.

Isailovic, I. & Margaria, A. 2021. Conversations on Transnational Surrogacy and the ECtHR case Valdís Fjölnisdóttir and Others v. Iceland. Conflict of Laws.net – Views and News in Private International Law. Available at: https://conflictoflaws.net/2021/conversations-on-transnational-surrogacy-and-the-ecthr-case-valdis-fjolnisdottir-and-others-v-iceland-2021/.

Puppinck, G. & Hougue, C. 2015. Paradiso and Campanelli v. Italy: The ECHR Validates the Sale of a Child through Surrogacy (Translation of an original article published in French in the Revue Lamy Droit Civil, No. 126, pp. 41-45). Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2605819.

Thomale, C. 2017. State of Play of Cross-Border Surrogacy Arrangements – Is there a Case for Regulatory Intervention by the EU?. Journal of Private International Law, 13(2), pp. 463-473. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441048.2017.1353783.

Legal Sources

Family Act, Official Gazette of the Republic Serbia, Nos. 18/2005, 72/2011 and 6/2015.

Act on Biomedically Assisted Fertilization, Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 40/2017 and 113/2017.

ECHR Case-Law

Valdís Fjölnisdóttir and Others v. Iceland, app. 71552/17 (ECHR, May 18, 2021).

SH and Others v. Austria, app. 57813/00 (ECHR, November 3, 2011).

Mennesson v. France, app. 65192/11 (ECHR, June 26, 2014).

Labassee v. France, app. 65941/11 (ECHR, June 26, 2014).

D v. France, app. 11288/18 (ECHR, July 16, 2020).

Paradiso and Campanelli v. Italy, app. 25358/12 (ECHR, January 27, 2015 and January 24, 2017).

Objavljeno
2023-01-26
Sekcija
Članci