„PRIRODA STVARI” I DOMET UPRAVNOG SPORA

Ključne reči: upravni spor, priroda stvari, puna jurisdikcija, diskreciona ocena.

Apstrakt

U članku autor nastoji da ispita neophodnost kategorije „priroda stvari”, kovanice upotrebljene na više mesta u ovdašnjem Zakonu o upravnim sporovima. Ona se poglavito, ali ne i isključivo, vezuje za omeđivanje spora pune sudske jurisdikcije. Upravno-sudska stvar, kao sporna, izrasta iz upravne stvari, kao vansporne, čija se zakonitost ispituje u upravnom sporu. A u domaćem pravu, domet spora pune jurisdikcije – kod kojeg sud, pored klasičnih upravno-sudskih ovlašćenja kasacije, poseduje i koristi i druga, za njega netipična (upravna, parnična disciplinska...), ima dva zakonska noseća stuba čiju ispunjenost, u rangu uslova, ceni sud: „prirodu stvari” i raspoloživo neophodno činjenično stanje. Inače, sudska puna jurisdikcija u upravnom sporu ne remeti načelo podele vlasti: njen cilj je potpuna, delotvorna i ekonomična, osobito blagovremena zaštita subjektivnih javnih prava i na zakonu zasnovanih interesa. Upravno sudstvo kao sistem je u načelu zaštitno-operativni. Autor nalazi da je preko potrebna jedna principijelna sudska lista  –  u obliku pravnog stava Upravnog suda  –  orijentaciono izuzetih od odlučivanja u punoj jurisdikciji. No, izvan toga, sud ne bi smeo da izgubi i domen sopstvene ocene kada će se upuštati u punu sudsku jurisdikciju, a kada ne. Razume se, izvan diskrecionih upravnih stvari, tuđih sudskom meritornom rešavanju, kao i onih situacija kada je puna sudska jurisdikcija zakonski obavezna. U datom miljeu, zaključuje autor, kategorija „prirode stvari” je suvišna kao nejasni ograničavajući faktor pune sudske jurisdikcije.

Reference

Literatura

Beširević, V., Carić, S., Draškić M., Đerić, V., Ilić, G. et al. 2017. Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Beograd: Službeni glasnik.

Blažić, Đ. 2011. Upravno-sudski postupci Crne Gore. Podgorica: Fakultet za državne i evropske studije.

Braibant, G., Questiaux, N. & Wiener, C. 1973. Le contrôle de l'administration et la protection des citoyens, étude comparé. Paris: Cujas.

Breban, G. 2000. Administrativno pravo Francuske. Beograd – Podgorica: Službeni list SRJ – CID.

Chapus, R. 1989. Droit de contentieux administratif. Paris: LGDJ.

Cornu, G. 1989. Vocabulaire juridique. Paris: Presses universitaires de France.

Cucić, V. 2006. Upravni spor pune jurisdikcije, modeli i vrste. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Denković, D. 2010. Dobra uprava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Detterbeck, S. 2006. Allgemeines Verwaltungsreht, mit Verwaltungsprozessrecht. München: Verlag C.H. Beck.

Dimitrijević, P. & Marković, R. 1986. Upravno pravo I. Beograd: Službeni list SFRJ.

Dimitrijević, P. 1998. Priroda stvari u upravnom i upravno-sudskom postupku. Pravni život, 10, pp. 73-87.

Dupuis, G. & Guédon, M.J. 1988. Institutions administrative, Droit administratif. Paris: Armand Colin.

Eyermann, F. 1965. Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar. München: C. H. Beck.

Faber, H. 1992. Verwaltungsrecht. Tübingen: Mohr Siebeck.

Guillien, R. & Vincent, J. 1995. Terme juridique. Paris: Dalloz.

Hufen, F. 2005. Verwaltugsprozessrecht. München: C. H. Beck.

Jakšić, A. 2006. Evropska konvencija o ljudskim pravima, komentar. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

Kemper, G.H. 2007. Osnivanje i funkcionisanje specijalizovanih upravnih sudova: elementi koji ih omogućavaju. U: Karanović, V. i Pavlović, Lj. (ur.), Organizacija, osnivanje i funkcionisanje upravnog sudstva – zakonodavstvo i praksa nekih evropskih država. Beograd: Vrhovni sud Srbije, pp. 25–45.

Köbler, G. 1991. Juristisches Wärterbuch. München, Vahlen.

Pljakić, Lj. 2011. Praktikum za upravni spor, sa komentarom, sudskom praksom i obrascima za primenu u praksi. Beograd: Intermex.

Schafer, W. 1960. Die Klagearten nach der Verwaltungsgerichtordnung. DVBI.

Todorović, V. 2008. Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima, sa komentarom, modelima akata, primerima i upravno-sudskom praksom. Beograd: Projuris.

Tomić, Z. 1989. Upravno pravo, upravna kontrola uprave. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Tomić, Z. 2012. Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd: Službeni glasnik.

Tomić, Z. 2022. Komentar Zakona o opštem upravnom postupku, sa sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd: Službeni glasnik.

Vedel, G. 1976. Droit administratif. Paris: Presses universitaires de France.

Von Redeker, O. 1989. Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar. Stuttgart: Kohlhamer.

Von Turegg, K.E. & Kraus, E. 1962. Lehrbuch des Verwaltungsrechts. Berlin: De Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111667416.

Pravni izvori

Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006 i 115/2021.

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/2003, 5/2005 i 7/2005 - ispr. i Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 12/2010 i 10/2015.

Zakon o opštem upravnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje.

Zakon o upravnim sporovima, Službeni glasnik RS, br. 111/2009.

Zakon o upravnom sporu, Službeni list Crne Gore, br. 54/2016.

Zakon o bankama, Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015.

Zakon o osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 139/2014 i 44/2021.

Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, Službeni glasnik RS, br. 18/2020 i 18/2021.

Verwaltungsgerichtsordnung 1960, Bundesgeseztblatt (BGBI.), I S, 17/60, 2191/86, 686/91, 2840/07, 1010/08.

Zivilprozessordnung 2005, Bundesgeseztblatt (BGBI.), I S. 3202, 2006 I S. 431, 2007 I S. 1781, 2009 I 3145.

Ostali izvori

Rešenje Vrhovnog suda Srbije, U 3363/2008 od 30. 4. 2009. godine.

Objavljeno
2023-04-21
Sekcija
Članci