POLITIČKI I PRAVNI IZAZOVI REPUBLIKE SRPSKE U PRISTUPANJU BOSNE I HERCEGOVINE NATO SAVEZU

Ključne reči: NATO, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, integracije i članstvo u NATO savezu.

Apstrakt

Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu predstavlja jedno od najspornijih unutrašnjih pitanja sa značajnim spoljnim implikacijama. Nešto više od dvije i po decenije intenzivnih poratnih odnosa BiH i NATO saveza obilježeno je interpolacijom NATO-a u provođenje vojnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma, uticajem na reformu odbrane i uspostavljanje Oružanih snaga BiH, kao i stalnim partnerskim aktivnostima na planu obuke, zajedničkih vojnih vježbi i operacijama podrške miru u kriznim područjima. Paralelno s tim, vlasti BiH usvajale su dokumente pravnopolitičke prirode na putu saradnje i podnošenja zahtjeva za članstvo u NATO. Međutim, najmanje deceniju unazad, u Republici Srpskoj od strane zvanične politike, a istraživanja pokazuju i velike većine naroda, stvorena je barijera daljim koracima ka atlantskim integracijama BiH. Kao razlozi se navode još uvijek svježa i bolna sjećanja na agresiju NATO saveza na Republiku Srpsku u operaciji Namjerna sila tokom 1995. godine, promjene na globalnom planu i uticaj Rusije i Kine na međunarodne odnose, kao i njihova trenutna i buduća investiciona ulaganja u Republiku Srpsku te snažnu podršku u Savjetu bezbjednosti UN (a što je inkompatibilno sa postojanjem NATO-a ovde), stav Srbije o vojnoj neutralnosti i opredjeljenost Republike Srpske da u ovim pitanjima prati Srbiju te u tom smislu postojanje zvaničnog akta Narodne skupštine Republike Srpske o njenoj vojnoj neutralnosti kao ekonomska neopravdanost izdvajanja za odbranu.

Predmet rada su Politički i pravni izazovi Republike Srpske u pristupanju BiH NATO savezu. Rad će obuhvatiti političke i pravne implikacije ovog pitanja kroz prizmu bliske prošlosti ovih prostora, vojnu dimenziju odnosa, ekonomske i međunarodne aspekte, ali i do sada preuzete prilično ireverzibilne korake ka članstvu. Glavna hipoteza istraživanja je da su NATO integracije BiH u poodmakloj fazi s pravnopolitičkog aspekta, ali da su u materijalnom aspektu prilično neopravdane i blokirane kako snažnim protivljenjem Republike Srpske, tako i sve većom suzdržanošću u Federaciji BiH.

Reference

Literatura

Ćeranić, J. 2008. Ugovor iz Lisabona – institucionalna reforma Evropske unije. Strani pravni život, 52(2), pp. 45-62.

CIA, 2002. Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995. Vol. I. Washington: Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis.

Davorin, R. & Nevena, P. 2014. Međunarodne organizacije i Europski sigurnosno-obrambeni koncept. ADRIAS – Zbornik Zavoda za znastveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 20(14), pp. 61-82.

Erjavec, K. 2005. Ulazak Slovenije u NATO – da ili ne: Okvir izvješćivanja slovenskog tiska o istraživanju javnog mišljenja. Medijska istraživanja, 11(1), pp. 33-54.

Hasanović, I. & Latić, E. 2015. Odnos EU i NATO saveza u oblasti sigurnosne i odbrambene politike. Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija: Usklađenost zakonodastva sa ACQUI-em. pp. 119-130.

Kojić, M., Vranješ, N., Nuždić, V. & Novković, D. 2017. Namjernom silom na Republiku Srpsku. Banja Luka: Republički centar za istraižvanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Mintas Hodak, Lj. 2011. Europska unija. Zagreb: Mate.

NATO Handbook. 2006. Brusels: Public Diplomacy Division.

Owen, C. R. 2000. Deliberate Force, A Case Study in Effective Air Campaigning, Final Report of the Air University Balkans Air Campaign Study. Alabama: Air University Press. DOI: https://doi.org/10.21236/ADA374642

Predsjedništvo BiH. 2006. Bezbjednosna politika BiH (2006). Sarajevo: Predsjedništvo BiH.

Predsjedništvo BiH. 2008. Odbrambena politika BiH (2008). Sarajevo: Predsjedništvo BiH.

Remzi, K. et al. 2000. NATO na Bakanu, glasovi otpora. Beograd: Vojnoizdavački zavod.

Savić, D. 2021. Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (septembar 2021). Banja Luka: US Embassy BiH, Fakultet političkih nauka i EDA.

Sims, B. 2003. Najsramniji trenutak – Britanija i uništavanje Bosne. Sarajevo: Buybook.

Pravni izvori

Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srpske 2011. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 31/2011 i 34/2017.

Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske. 2017. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 111/2017.

Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 125/2007.

Ustavni Sud Republike Srpske, Odluka, UV-8/17 od 4. 12. 2017. godine.

Zakon o odbrani BiH 2005. Službeni list BiH, br. 88/2005.

Internet izvori

Članstvo u NATO donosi i porast investicija. 2020. Dostupno na: https://balkans.aljazeera.net/teme/2020/2/10/clanstvo-u-nato-u-donosi-i-porast-investicija, (30. 4. 2022).

European Security: A common concept of the 27 WEU countries. 2022. Dostupno na: https://www.bits.de/NRANEU/docs/WEU141195.PDF, (30. 4. 2022).

Finnish president says joining NATO would require referendum. 2017. Dostupno na: https://www.reuters.com/article/us-finland-nato-idUSKBN1CZ2K6), (21. 5. 2023).

Infografika: NATO članice, vojne operacije i tenzije s Rusijom. 2022. Dostupno na: https://balkans.aljazeera.net/interactives/2022/1/12/infografika-clanice-nato-a-misija-i-tenzije-s-rusijom. (30. 4. 2022).

Šta je NATO? 2022. Dostupno na: https://www.nato.int/nato-welcome/index_bs.html, (30. 4. 2022).

Swedish premier rejects holding referedum on NATO membership. 2022. Dostupno na: https://www.aa.com.tr/en/europe/swedish-premier-rejects-holding-referendum-on-nato-membership/2575725), (21. 5. 2023).

Uporedna analiza istraživanja javnog mnjenja – stav građana BiH: „Vojna neutralnost ili NATO”, avgust 2018 i avgust 2019. 2019. Dostupno na: https://centarzalobiranje.com/index.php/ct-menu-item-5/ct-menu-item-9/64-uporedna-analiza-istrazivanja-javnog-mnjenja-stav-gradana-bih-vojna-neutralnost-ili-nato-avgust-2018-avgust-2019, (30. 4. 2022).

Objavljeno
2023-07-19
Sekcija
Članci