PRILIKA ZA RAVNOPRAVNOST: ANALIZA KVOTA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U SRBIJI I DRŽAVAMA REGIONA

  • Marija M. Molović, MA Doktorantkinja, Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija
Ključne reči: osobe sa invaliditetom, kvote za zapošljavanje, afirmativne mere, Srbija, region

Apstrakt

Nezadovoljavajući položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada istrajno se nastavlja u XXI veku. Kao protivmera velikoj stopi nezaposlenosti ovih lica uveden je kvotni sistem. Istraživanje teme kvotnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom ima za cilj promenu svesti društva koje ih i dalje posmatra kao manje sposobne, manje produktivne i, posledično, manje vredne zaposlenja. Primenom normativnog i uporednopravnog metoda identifikovane su i kritički razmotrene sličnosti i razlike između kvotnih sistema u Republici Srbiji i državama slične pravne tradicije. U okviru posebnih poglavlja razmotreno je pitanje prava osoba sa invaliditetom na rad, rizika koji prate kvotne sisteme kao i mogućnosti unapređenja postojećih propisa u pogledu sadržine obaveze zapošljavanja i oslobođenja od te obaveze, posledice nepoštovanja kvote, te nagrade za poslodavce.

Reference

Bagenstos, S. 2005. Comparative Disability Employment Law from an American Perspective. Comparative Labor Law and Policy Journal, 24(4), pp. 649-668.

Brkić, M. & Milanović, D. 2015. U potrazi za sigurnošću. Socijalna politika, 50(2), pp. 49-64. DOI: https://doi.org/10.22182/sp.22015.3

Vodovnik, Z. & Korpič-Horvat, E. 2015. Labour law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law and Business.

Gotovac, V. 2003. Uloga sustava rada i zapošljavanja u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom: Problemi i teze. Revija hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 3/4, pp. 35-46.

Jašarbegović, A. & Kotlo, R. 2016. Pravni okvir, javne politike i praksa djelovanja u oblasti invalidnosti u BiH sa osvrtom na osobe sa duševnim smetnjama. U: Bubić, S. (ur.), Dani porodičnog prava. Mostar: Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru, pp. 331-351.

Kiš-Glavaš, L. 2009a. Aktivnosti i prepreke u zasnivanju radnog odnosa za osobe sa invaliditetom. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 45(1), pp. 63-72.

Kovačević, Lj. 2011. Zapošljavanje lica sa invaliditetom. U: Vuković D. & Arandarenko M. (ur.), Socijalne reforme – sadržaj i rezultati. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, pp. 195-213.

Kovačević, Lj. 2014. Protection of Persons with Disabilities from Employment Discrimination, with a Focus on Serbian Legislation and Practice. Pravni vjesnik, 30(2), pp. 57-76.

Kovačević, Lj. 2021. Zasnivanje radnog odnosa. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Kovačević, Lj. 2022. Intersectional Discrimination of Women with Disabilities in the World of Work: Advantages and Challenges of Applying an Intersectional Approach. U: Kovačević, Lj., Vujadinović, D. & Evola, M. (ur.), Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 329-370.

Kozjak, A. & Lapat G. 2018. Mišljenja poslodavaca o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Andragoški glasnik, 22(2), pp. 35-44.

Lazarević, S., Ćirić Milovanović, D. & Šimoković, L. 2012. Univerzalnost prava u praksi : Analiza primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u odnosu na osobe sa intelektualnim teškoćama u Srbiji. Beograd: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S.

Leutar, Z. 2006. Osobe sa invaliditetom i siromaštvo. Revija za socijalnu politiku, 13(3-4), pp. 293-308, DOI: https://doi.org/10.3935/rsp.v13i3.428

Leutar, Z. & Milić Babić, M. 2008. Pravo na rad i osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. Sociologija i prostor, 46(2), pp. 161-186.

Mégret, F. 2008. The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights? Human Rights Quarterly, 30(2), pp. 494–516. DOI: https://doi.org/10.1353/hrq.0.0000

Odović, G., Rapaić, D. & Nedović, G. 2009. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u preduzećima u otvorenoj privredi. U: Matejić-Đuričić, Z. (ur.), Istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, pp. 545-556.

Paravina, D. 1986. Radno pravo i savremeni jugoslovenski trenutak. U: Miljković M (ur.), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 26(26), pp. 27-38.

Perišić, N. & Vidojević, J. 2015. Divided by Poverty and Social Exclusion – Roma and Persons with Disabilities in Serbia. Croatian Political Science Review, 52(4-5), pp. 142-159.

Potić, S., Milićević, M. & Nedović, G. 2011. Profesionalna rehabilitacija i prediktori zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Zdravstvena zaštita, 40(3), pp. 12-17. DOI: https://doi.org/10.5937/ZZ1103012P

Prijić, T. 2010. Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom u zakonodavstvu Republike Srbije. Pravo i privreda, 47(7/9), pp. 489-503.

Protić, J. 2022. Effectiveness of the Quota System for Employment of Persons with Disabilities in Serbia. U: Kovačević, Lj., Vujadinović, D. & Evola, M. (ur.), Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 703-722.

Rajić, J. 2016. Problem zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Strani pravni život, 60(3), pp. 173-189.

Rački, J. 1996. Osobe sa osobitim potrebama. Društvena istraživanja, 5(1), pp. 89-107.

Reljanović, M. 2022. Intersekcijska i višestruka diskriminacija devojčica i žena sa invaliditetom u obrazovanju i pri zapošljavanju: Obaveze država potpisnica prema članu 6. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. U: Kovačević, Lj., Vujadinović, D. & Evola, M. (ur.), Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 51-72.

Hachani, M. & Larouk, O. 2017. A Thematic Analysis of Technical Documents: The Collection and Formalization of Information Relating to the Needs of Persons with Disabilities. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 5(2), pp. 99-106. DOI: https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1702099E

Pravni izvori

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 42/2009.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 32/2013 i 14/2022.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Službeni list CG, br. 49/2008, 73/2010, 39/2011 i 55/2016.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Narodne novine, br. 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, Službeni glasnik RS, br. 37/2012 i 82/2015.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Službene novine FBIH, br. 9/2010.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Uradni list RS, št. 87/2011,96/2012 – ZPIZ-2, 98/2014 i 18/2021.

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Narodne novine, br. 75/18, 120/2018, 37/2020, 145/2020.

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, Uradni list RS, št. 21/2014.

Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. 2022. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Dostupno na: https://www.gov.me/dokumenta/e9659c4e-e7f6-41f2-ab98-0fd115b80601 (5. 4. 2023).

Internet izvori

Zavod za veštačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Hrvatske. 2022. Proglašeni najbolji poslodavci za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu. Dostupno na: https://www.zosi.hr/novosti/zosi_news/proglaseni_najbolji_poslodavci_za_osobe_s_invaliditetom_u_republici_hrvatskoj_za_2021_godinu-1931/ (5. 4. 2023).

Republički zavod za statistiku Republike Srbije. 2022. Prosečne zarade po zaposlenom, decembar 2022. Dostupno na: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/statisticalrelease/?p=13745&a=24&s=2403?s=2403 (5. 4. 2023).

Uradni list RS. 2023. Znesek minimalne plače. Dostupno na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023004.pdf (5. 4. 2023).

International Labour Organization. 2013. Decent Work Indicators Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework Indicators, ILO Manual Second Version. Dostupno na: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf (5. 4. 2023).

Council of Europe. 2012. Who gets to decide? Right to legal capacity for persons with intellectual and psychosocial disabilities. Issue Paper published by the Council of Europe Commissioner for Human Rights. Dostupno na: https://rm.coe.int/who-gets-to-decide-right-to-legal-capacity-for-persons-with-intellectu/16807bb0f9 (5. 4. 2023).

Objavljeno
2023-11-05
Sekcija
Članci