KAZNA RADA U JAVNOM INTERESU U KONTEKSTU EVROPSKIH STANDARDA I KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE

Ključne reči: kazna rada u javnom interesu, nacionalno krivično zakonodavstvo, politika kažnjavanja, harmonizacija, mogućnosti, ograničenja.

Apstrakt

Cilj istraživanja je da se utvrdi kako je kazna rada u javnom interesu nomotehnički uobličena, koji je opseg njene primene, kao i kakav je odnos njenog normativnog i aplikabilnog nivoa. Uporednopravni, normativni i pravnodogmatski metodi su korišćeni radi izvođenja zaključaka o načelnim mogućnostima i ograničenjima krivičnopravne represije u savremenom diskursu, čemu slede statistički podaci, kao osnova analize između očekivanog i ostvarenog dejstva analiziranih normi. U zaključku autori konstatuju da je kazna rada u javnom interesu bila i ostala stub stavova o potrebi promocije aktivnijeg učešća šire društvene zajednice u krivičnopravnom sistemu. Iako je njen ratio legis oličen u izbegavanju štetnih aspekata kazne lišenja slobode, povećanju potencijala reintegracionih procesa osuđenog lica u društvo i smanjivanja sa jedne strane stigmatizacije, a sa druge strane troškova penalnog sistema, autori konstatuju da postoji duboki jaz između očekivanih pozitivnih implikacija kazne rada u javnom interesu i njenog ostvarenog dejstva u praksi.
javnom interesu i njenog ostvarenog dejstva u praksi.

Reference

Atanacković, D. 1988. Penologija. Beograd: Naučna knjiga.

Bejatović, S. 2018. Alternativne krivične sankcije – regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i unapređenja. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji.

Bodrožić, I. 2022. Kontinuirani krivičnopravni intervencionizam – na raskršću politike i prava. Srpska politička misao, 2, pp. 381-396. https://doi.org/10.22182/spm.6822020.17

Ćorović, E. 2015. Sistem krivičnih sankcija Republike Srbije. Novi Pazar: Državni univerzitet u Novom Pazaru.

Đorđević, Đ. 2008. Odmeravanje kazne osuđenom licu. U: Ignjatović, Đ. (ur.), Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, II deo. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, pp. 162-170.

Đorđević, Đ. 2019. Neki problemi odmeravanja kazne za krivična dela u sticaju. U: Ignjatović, Đ. (ur.). Kaznena reakcija u Srbiji, IX deo. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, pp. 207-217.

Đorđević, Đ. 2021. Prekršajno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet.

Kiurski, J. 2010. Alternativne krivične sankcije u KZ Srbije i standardi Evropske unije. U: Bejatović, S. (ur.), Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije. Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, pp. 80-91.

Kolaković Bojović, M., Batrićević, A. & Matić Bošković, M. 2022. Analiza uticaja primene alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji u periodu od 2015. do 2020. godine. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Lazarević, D. 1974. Kratkotrajne kazne lišenja slobode. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Langsted, L. B., Garde, P. & Greve, V. 1998. Criminal Law Denmark, Copenhagen.

Mrvić Petrović, N. 2018. Rad u javnom interesu (pojam, uslovi, mogućnosti izricanja, trajanje i posledice neizvršenja obaveze. U: Bejatović, S. (ur.), Alternativne krivične sankcije – regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i unapređenja. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji.

Nouveau Code pénal, Mode d'emploi, 1993, Edition Documents, Paris: J. C. Zylberstein.

Pavićević, L. 2022. Predstojeće izmene Krivičnog zakonika. U: Bejatović, S. (ur.), Vaninstitucionalne mere, pojednostavljene forme postupanja i drugi krivičnopravni instrumenti reakcije na kriminalitet i pozitivno kazneno zakonodavstvo (ispunjena očekivanja ili ne?). Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, pp. 67-72.

Rayer, L. & Wadsworth, S. 1997. The Dutch Penal Code, Littelton: Ed. Rothman, Colorado.

Скуратов Ю. И. & Лебедев, В. М. 1996. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Москва. (Skuratov Ju. I. & Lebedev, V. M. 1996. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii. Moskva)

Stojanović, Z. 2015. Sistem kazni u krivičnom pravu Srbije i potreba njegovog daljeg usavršavanja. U: Ignjatović, Đ. (ur.), Kaznena reakcija u Srbiji, V deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 1-24.

Stojanović, Z. 2019. Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik.

Stojanović, Z. 2020. Krivično pravo – opšti deo. Beograd: Službeni glasnik.

Tešović, O. 2020. Priručnik za primenu alternativnih sankcija. Beograd: Forum sudija Srbije.

Tešović, O. 2022. Primena alternativnih krivičnih sankcija (sudska praksa u Republici Srbiji). U: Bejatović, S. (ur.), Vaninstitucionalne mere, pojednostavljene forme postupanja i drugi krivičnopravni instrumenti reakcije na kriminalitet i pozitivno kazneno zakonodavstvo (ispunjena očekivanja ili ne?). Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, pp. 245-263.

Valle Muniz, J. M., Morales Garcia, O. & Fernandes Palma, R. 1997. Codigo penal y Leyes Penales Especiales. Madrid: Aranzadi, Editorial.

Vuković, I. 2021. Krivično pravo – opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Legal Sources

Codigo penal, 3. edicao, Coimbra, Editora, 1997.

Krivični zakonik Republike Srbije [Criminal Code of the Republic of Serbia], Službeni glasnik RS [Official Gazette of the Republic of Serbia], Nos. 85/2005, 88/2005-cor., 72/2009, 111/2009, 121/2009, 104/2013, 108/2014, 94/2016 and 35/2019.

Kazneni zakon Republike Hrvatske [Criminal Code of the Republic of Croatia], Narodne novine [Official Gazette of the Republic of Croatia], Nos. 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019, 84/2021,

/2022 and 114/2023 www.zakon.hr (29. 9. 2022)

Krivični zakonik Crne Gore [Criminal Code of Montenegro], Službeni list RCG/CG [Official Gazette of Montenegro], Nos. 70/2003, 13/2004, 47/2006, 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 – other laws, 40/2013, 56/2013, 14/2015, 42/2015, 58/2015 – other laws, 44/2017, 49/2018, 3/2020, 26/2021 - correction, 144/2021 and 145/2021 and 110/2023 www.gov.me/dokumenta/c4dcee51-ee88-430f-a8db-de91f38eadc4 (2. 2.

Recommendation No. R (92)16 on the European Rules on community sanctions and measures. Available at: http://www. rm.coe.int/16804d5ec6 (1. 9. 2022).

Recommendation Rec (2000) 22 of the Committee of Ministers to member states on improving the implementation of European rules on sanctions and measures in the community. Available at: http:// www.rm.coe.int/16804e8c38 (1. 9. 2022).

Recommendation R (2017) 3 of the Committee of Ministers on European rules on sanctions and measures in the community. Available at: http://www.rm.coe.int/168070c09b (1. 9. 2022).

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), United Nations Digital Library. Available at: http://www.digitallibrary.un.org/rs (12 9. 2022).

Zakon o javnom redu i miru [Public Order Act], Službeni glasnik RS [Official Gazette of the Republic of Serbia], Nos. 6/2016 and 24/2018.

Case Law

The decision of the Higher Court in Niš, Kž br. 651/16 of 17/01/2017 and the decision of the Basic Court in Niš, K 49/16 of 06/09/2016 – Bilten Višeg suda u Nišu [Bulletin of the Higher Court in Niš], No. 34/2017, Intermex, Belgrade. Available at: http://www.propisionline.com (29. 9. 2022).

The decision of the Basic Court in G. Milanovac Kv 38/18 of 30/03/2018 and the decision of the Higher Court in Čačak, Kž 30/18 of 19/04/2018, Intermex, Belgrade. Available at: http://www.propisionline.com (29. 9. 2022).

The decision of the Basic Court in G. Milanovac, Кv. 60/16 of 15/4/2016 and the decision of the Higher Court in Čačak, Кž. 64/16 of 19/7/2016, Intermex, Belgrade. Available at: http://www.propisionline.com (29. 9. 2022)

Internet Sources

Bilten Apelacionog suda u Beogradu [Bulletin of the Appellate Court in Belgrade], No. 8/2016, Intermex, Belgrade. Available at: http://www.propisionline.com (29. 9. 2022).

Bilten Višeg suda u Nišu [Bulletin of the Higher Court in Niš], No. 34/2017, Intermex, Belgrade. Available at: http://www.propisionline.com (29. 9. 2022).

Statistički bilten Republičkog zavoda za statistiku [Bulletin of the Statistical Office of the Republic of Serbia]. Available at: http://www.stat.gov.rs (29. 9. 2022)

Objavljeno
2024-02-24
Sekcija
Originalni naučni rad