Lubura, M. (2021). PRAVO NA ABORTUS U SAVREMENOM PRAVU I PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. Strani Pravni život, 65(1), 159-170. https://doi.org/10.5937/spz65-28264