Vasiljević, M. (2021). „BERMUDSKI TROUGAO“ KOMPANIJSKOG, STEČAJNOG I PRAVA PREUZIMANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA (TRI SUBJEKTA ZAŠTITE: KOMPANIJA, POVERILAC I AKCIONAR). Strani Pravni život, 65(2), 193-213. https://doi.org/10.5937/spz65-33361