Paunović, Nikola. 2020. KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI PROGANJANJA- SPORNA PITANJA I MOGUĆI PRAVCI DE LEGE FERENDA IZMENA. Strani Pravni život 63 (1), 21-41. https://doi.org/10.5937/spz63-20666.