Gasmi, G. (2015) ПРАВНО - ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, Strani pravni život, 59(3), стр. 79-96. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/161 (приступљено: 26 Октобар2021).