Matković, A. (2018) AKTIVNOSTI SAVETA EVROPE USMERENE KA ŠTETNOM DELOVANJU NOVIH RELIGIJSKIH POKRETA, Strani pravni život, 62(3), стр. 125-141. doi: 10.5937/spz1803125M.