Paunović, N. (2020) KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI PROGANJANJA- SPORNA PITANJA I MOGUĆI PRAVCI DE LEGE FERENDA IZMENA, Strani pravni život, 63(1), стр. 21-41. doi: 10.5937/spz63-20666.