Jovičić, K. (2019) KONCEPT BITNE POVREDE UGOVORA U BEČKOJ KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE, Strani pravni život, 62(4), стр. 39-50. doi: 10.5937/spz0-20337.