Galushko, D. (2020) UTICAJ PRAVA EVROPSKE UNIJE NA PRAVNE SISTEME TREĆIH ZEMALJA: NEKE SAVREMENE TENDENCIJE, Strani pravni život, 63(4), стр. 71-79. doi: 10.5937/spz63-24902.