Murtezić, A. (2020) KONVENCIJA 108: AKTUELNI ZNAČAJ I PRIMJENA, Strani pravni život, 64(3), стр. 99-110. doi: 10.5937/spz64-26350.