Sovilj, R. (2020) IZAZOVI UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U INVESTICIONIM DRUŠTVIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA, Strani pravni život, 64(3), стр. 43-56. doi: 10.5937/spz64-28148.