Glintić, M. (2020) ZAŠTITA PRAVA SLABIJE UGOVORNE STRANE U SKLADU SA PRINCIPIMA EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA OSIGURANJA, Strani pravni život, 64(3), стр. 57-73. doi: 10.5937/spz64-26973.