Pejović, K. (2020) „RECUSATIO IUDICUS: SRPSKI OKVIR, UPOREDNI PRIKAZ I PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAV“A, Strani pravni život, 64(3), стр. 137-150. doi: 10.5937/spz64-28056.