Banić, M. (2021) KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA UGROŽENIH DIVLJIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA I IZAZOVI PRAVNE PRAKSE, Strani pravni život, 65(1), стр. 63-78. doi: 10.5937/spz65-30636.