Lubura, M. (2021) PRAVO NA ABORTUS U SAVREMENOM PRAVU I PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, Strani pravni život, 65(1), стр. 159-170. doi: 10.5937/spz65-28264.