Vasiljević, M. (2021) „‚BERMUDSKI TROUGAO‘ KOMPANIJSKOG, STEČAJNOG I PRAVA PREUZIMANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA (TRI SUBJEKTA ZAŠTITE: KOMPANIJA, POVERILAC I AKCIONAR“), Strani pravni život, 65(2), стр. 193-213. doi: 10.5937/spz65-33361.