Radović, M. (2021) KONTROLA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U PRAVU EU U USLOVIMA KRIZE IZAZVANE PANDEMIJOM, Strani pravni život, 65(3), стр. 361-374. doi: 10.5937/spz65-33936.