Rapajić, M. и Petković, N. (2021) PRAVNI POLOŽAJ I ULOGA BANKE RUSIJE U OBEZBEĐENJU EKONOMSKOG SUVERENITETA RUSKE FEDERACIJE, Strani pravni život, 65(3), стр. 445-461. doi: 10.5937/spz65-32072.