Avdić, F. (2021) OGRANIČENJA PRAVA NA UVID U SPIS PREDMETA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVJETLU JURISPRUDENCIJE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, Strani pravni život, 65(3), стр. 463-479. doi: 10.5937/spz65-33787.