Kovačević, L. (2022) DELOTVORNOST RADNOG ZAKONODAVSTVA I ULOGA INSPEKCIJE RADA U SVETLU STANDARDA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA, Strani pravni život, 66(1), стр. 1-41. doi: 10.5937/spz66-36661.