Zdravković, A. (2022) SLAPP TUŽBE – ZLOUPOTREBA PRAVA NA SUDSKU ZAŠTITU U SLUŽBI OGRANIČAVANJA SLOBODE IZRAŽAVANJA, Strani pravni život, 66(1), стр. 75-96. doi: 10.5937/spz66-35644.