Mijić Vulinović, I. (2022) DISKRIMINACIJA ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ – ODABRANE PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, Strani pravni život, 66(2), стр. 243-260. doi: 10.56461/SPZ_22204KJ.