Živanović, K. (2023) MOGUĆNOST OGRANIČENJA OSTVARIVANJA PRAVA NA ŽALBU U KRIVIČNIM STVARIMA PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA, Strani pravni život, 66(4), стр. 491-504. doi: 10.56461/SPZ_22408KJ.