Ćorac, S. (2023) PREKOGRANIČNA SUROGACIJA I PRAVO NA POŠTOVANJE PORODIČNOG ŽIVOTA, Strani pravni život, 66(4), стр. 505-518. doi: 10.56461/SPZ_22409KJ.