Matković, A. AKTIVNOSTI SAVETA EVROPE USMERENE KA ŠTETNOM DELOVANJU NOVIH RELIGIJSKIH POKRETA. Strani Pravni život, том 62, изд. 3, Oct. 2018, стр. 125-41, doi:10.5937/spz1803125M.