Paunović, N. KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI PROGANJANJA- SPORNA PITANJA I MOGUĆI PRAVCI DE LEGE FERENDA IZMENA. Strani Pravni život, том 63, изд. 1, Feb. 2020, стр. 21-41, doi:10.5937/spz63-20666.