Jovičić, K. KONCEPT BITNE POVREDE UGOVORA U BEČKOJ KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani Pravni život, том 62, изд. 4, Mar. 2019, стр. 39-50, doi:10.5937/spz0-20337.