Banić, M. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA UGROŽENIH DIVLJIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA I IZAZOVI PRAVNE PRAKSE. Strani Pravni život, том 65, изд. 1, Apr. 2021, стр. 63-78, doi:10.5937/spz65-30636.