Lubura, M. PRAVO NA ABORTUS U SAVREMENOM PRAVU I PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. Strani Pravni život, том 65, изд. 1, Apr. 2021, стр. 159-70, doi:10.5937/spz65-28264.