Radović, M. KONTROLA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U PRAVU EU U USLOVIMA KRIZE IZAZVANE PANDEMIJOM. Strani Pravni život, том 65, изд. 3, Nov. 2021, стр. 361-74, doi:10.5937/spz65-33936.