Avdić, F. OGRANIČENJA PRAVA NA UVID U SPIS PREDMETA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVJETLU JURISPRUDENCIJE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. Strani Pravni život, том 65, изд. 3, Nov. 2021, стр. 463-79, doi:10.5937/spz65-33787.