Kovačević, L. DELOTVORNOST RADNOG ZAKONODAVSTVA I ULOGA INSPEKCIJE RADA U SVETLU STANDARDA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA. Strani Pravni život, том 66, изд. 1, May 2022, стр. 1-41, doi:10.5937/spz66-36661.