UPOREĐIVANJE TURSKIH I SRPSKIH ISKUSTAVA U VEZI USTAVNIH ŽALBI

  • Dragoljub Popović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta “Union”u Beogradu Spoljni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu

Apstrakt

Jedna od najupečatljivijih karakteristika zaštite ljudskih prava prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sastoji se njenom supsidijernom karakteru.Taj suspidijerni karakter je uvek izražen kad postoji mogućnost isticanja novog pravnog leka u nacionalnim pravima. Ono što je ranije bio predmet zaštite na međunarodnom nivou nadležnosti, sada se, zahvaljujći novom pravnom leku, štiti na nacionalnom nivou. To nikako ne znači da se prekida veza sa zaštitom na međunarodnom niovu. U radu se govori o iksustvima u zakonodavstvima Turske i Srbije u ovoj oblasti, a u vezi sa ustavnim žalbama.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Popović, D. (2015) UPOREĐIVANJE TURSKIH I SRPSKIH ISKUSTAVA U VEZI USTAVNIH ŽALBI, Strani pravni život, 59(1), стр. 35-50. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/198 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad