ХАРМОНИЗАЦИЈА АНТИМОНОПОЛСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА О ЗАШТИТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОАЗИЈСКЕ ЕКОНОМСКЕ УНИЈЕ

  • Victor Sergeevich Kamenkov, PhD Head of the Department of Financial Law and Legal Regulation of Economic Activity, LLD, Full Professor, Belarusian State University, Law Faculty, and President of the Association of Lawyers of the Republic of Belarus
  • Aleksandar Ciric, PhD Head of the Department of Trade Law, LLD, Full Professor, Faculty of Law, University of Niš, Serbia
Ključne reči: Eurasian Economic Community; Customs Union; Eurasian Economic Union; legislation on the protection of competition; recommendations on the harmonization of national legislations of Belarus, Kazakhstan and the Russian Federation; entities with a natural monopoly in the market.

Apstrakt

Аутори су централну пажњу у овом раду посветили питањима хармонизације антимонополског законодавства о заштити конкуренције у земљама чланицама Евроазијске економске уније (ЕАУ - Евразийского экономического союза–ЕАЭС), са посебним освртом на право Белорусије и Руске Федерације, које заједно са Казахстаном чине Царинску унију, а те три државе, заједно са Јерменијом, чине Евроазијску економску унију.

Посебан осврт аутора односи се на усклађивање националних законодавстава Белорусије и Руске Федерације о заштити конкуренције и спречавању монополистичког дејства споразума о регулисању делатности субјеката који имају природни монополски положај на тржишту. У том светлу се анализирају правила конкуренције, затим циљеви јединствене политике конкуренције, хармонизација националних законодавстава чланица Уније, препоруке Уније, чија би имплементација довела до хармонизације националних законодавстава, која регулишу материју о делатностима субјеката са природним монополским положајем, као и до уједначавања правила конкуренције њених чланица, којима се уређује материја о врстама и облицимааката и радњи, које за последицу или циљ имају ограничавање, спречавање или нарушавање слободне конкуренције на тржишту. Спроведена је анализа о постигнутим резултатима на имплементацији Препоруке за усклађивање националних законодавстава Белорусије, Казахстана и Руске Федерације, коју је усвојила Међупарламентарна Скупштина Евроазијске Економске Заједнице (МПА ЕврАзЭС), у материји регулисања делатности субјеката са природним монополским положајем на тржишту. На подлози спроведене анализе, на крају рада, су дати одговарајући закључци.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Sergeevich Kamenkov, V. и Ciric, A. (2015) ХАРМОНИЗАЦИЈА АНТИМОНОПОЛСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА О ЗАШТИТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОАЗИЈСКЕ ЕКОНОМСКЕ УНИЈЕ, Strani pravni život, 59(1), стр. 51-70. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/199 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad