ПРИМЕНА НОВЧАНЕ КАЗНЕ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ БАЛТИЧКИХ ДРЖАВА

  • Dragan Jovašević, PhD Правни факултет Универзитета у Нишу
Ključne reči: кривично дело, закон, балтичке државе, кривична санкција, новчана казна, суд

Apstrakt

У сузбијању и спречавању криминалитета уопште, а нарочито имовинског криминалитета који данас преовладава у структури савременог криминалитета, сва модерна кривична законодавства предвиђају систем различитих кривичних санкција. Међу њима се по својој природи, карактеру, дејству и значају издвајају имовинске кривичне санкције. С обзиром на специфичан карактер имовинских кривичних дела и личност њихових учинилаца предвиђена је специфична имовинска казна - новчана казна која поред репресивног има и изузетно превентивно дејство. Овај рад управо разматра појам, обележја, концепцију, карактеристике и начин изрицања и извршења новчане казне сходно решењима из кривичног законодавства балтичких држава : Естоније, Летоније и Литваније.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Jovašević, D. (2015) ПРИМЕНА НОВЧАНЕ КАЗНЕ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ БАЛТИЧКИХ ДРЖАВА, Strani pravni život, 59(1), стр. 107-121. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/202 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad