EFEKTI USPOSTAVLJANJA PRAVNOG OKVIRA ZA MIKROFINANSIRANJE U SRBIJI

Ključne reči: pravni okvir, mikrofnansiranje, mikro-krediti, društveno-ekonomski efekti, sektor MSPP

Apstrakt

Postojeći model mikrofnansiranja u Srbiji ograničava njegovo efkasno funkcionisanje i zadovoljenje tražnje za mikro-kreditima od strane privrede i stanovništva, što nameće potrebu za uspostavljanjem adekvatnog pravnog okvira koji bi uslovio razvoj mikrofnansijskog sektora. Polazeći od osnovne uloge koju mikrofnansiranje, pre svega mikrokreditiranje, ima u postupku kreiranja održivog ekonomskog razvoja, rad ima za cilj da ukaže na značaj uspostavljanja adekvatnog pravnog okvira u ovoj oblasti i pozitivne društveno-ekonomske efekte koji iz njega proizilaze. U radu su analizirani postojeći model mikrofnansiranja u Srbiji i odabrana evropska iskustva u ovoj oblasti. Analiza Rumunije, kao primera dobre prakse, je pokazala da postojanje adekvatnog pravnog okvira omogućava efkasnije funkcionisanje mikrofnansiranja i podstiče razvoj mikro-kredita i mikro preduzeća.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Beraha, I. и Đuričin, S. (2015) EFEKTI USPOSTAVLJANJA PRAVNOG OKVIRA ZA MIKROFINANSIRANJE U SRBIJI, Strani pravni život, 59(1), стр. 157-169. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/205 (приступљено: 27 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad