НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕОСНОВАНЕ ОСУДЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ У АНГЛОСАКСОНСКОМ ПРАВУ

  • Milan B. Marković, M.Sc. Судија Уставног суда Републике Србије и докторанд Универзитета Привредна академија у Новом Саду
Ključne reči: неосновна осуда, неосновано лишење слободе, накнада штете, англосаксонско право

Apstrakt

У раду је анализиран институт накнаде штете због неосноване осуде и неоснованог лишења слободе у англосаксонском праву. Указано је на основну разлику у приступу англосаконских и европскоконтиненталних законодавстава овом питању, где је режим англосаксонског права знатно рестриктивнији. Анализиране су специфичности правила о накнади штете у англосаксонском праву, која имају неповољан утицај на могућност остваривања права на накнаду штете неосновано осуђених лица. Посебно је истражено под којим условима је могуће право на накнаду штете због неосноване осуде остварити у односу на државу, по правилу у режиму правно необавезујућих исплата, те, изузетно, у посебним правним режимима одређеним законом.

 

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
B. Marković, M. (2015) НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕОСНОВАНЕ ОСУДЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ У АНГЛОСАКСОНСКОМ ПРАВУ, Strani pravni život, 59(1), стр. 207-221. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/209 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad