СУДИЈСКА ЕТИКА – СРПСКИ, ЕВРОПСКИ И МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

  • Sanja Sremčev Ilić, PhD Candidate Судија Прекршајног суда у Београду; Докторант Правног факултета у Београду
Ključne reči: судијска етика, професионална етика, етички кодекс, етички стандарди, радно право, аутономно право

Apstrakt

Професионална етика значајна је са аспекта сваке професије. Анализa правних изворa професионалног етичког понашања показује да етички кодекс, као извор (радног) права и облик soft law регулативе, добија све више на значају. Поред историјског и традиционалног аутономног регулисања етичког понашања у одређеној професији, несумњив је значај етичког кодекса и као инструмента у процесу хармонизације националног права са европским и универзалним (радним) стандардима, захваљујући флексибилности, односно прилагодљивост његових норми савременим и брзим друштвеним и правним токовима.

Једна од најзначајнијих професија за друштвени и правни поредак једне земље је судијска. Тема овог рада је судијска етика. У раду ће се разматрати правни и етички аспекти релевантне домаће законске и аутономне регулативе и њихова усаглашеност са универзалним и европским кодексима и етичким стандардима, уз осврт на историјске корене судијске етике. Овај рад треба да покаже временски и просторни значај кодекса судијске етике кроз историју и у савременим условима, на нивоу наше државе, Европе и целог света, али и да укаже на нарочит значај судијске етике.

Objavljeno
2015-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad