IZAZOVI HARMONIZACIJE KRIVIČNORAVNE ZAŠTITE TRŽIŠTA KAPITALA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE – PRIMER ITALIJANSKOG ZAKONODAVSTVA

  • Jelena Kostić, PhD
    e-mail: j.kostic@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: tržište kapitala, krivična dela, krivično pravo, zaštita, Italija

Apstrakt

Tržište kapitala u savremenim ekonomijama predstavlja mehanizam koji može u velikoj meri da doprinese razvoju nacionalne privrede. Imajući u vidu navedeno, vremenom se razvila ideja o unapređenju zaštite interesa učesnika na njemu. Zbog toga su na nivou Evropske unije u toku 2014. godine donete Uredba i Direktiva kojima su predviđene obaveze zemalja članica da nacionalnim zakonodavstvom propišu krivičnopravne sankcije za ponašanja koja predstavljaju zloupotrebe na tržištu kapitala. Danas je skoro u svim zemljama nacionalnim propisima predviđena krivičnopravna zaštita interesa učesnika na navedenom tržištu. U nekima od njih krivične sankcije su propisane sporednim krivičnim zakonodavstvom. Takav pristup npr. postoji u Republici Srbiji i Italiji. S obzirom da Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, ona je u obavezi da pre pristupanja svoje nacionalno zakonodavstvo uskladi sa njenim pravnim tekovinama. Imajući u vidu sličnost pristupa krivičnopravnoj zaštiti tržišta kapitala Italije sa onim koji postoji u Republici Srbiji, neka italijanska rešenja bi mogla eventualno da posluže kao primer za dodatna usaglašavanja. S obzirom da je italijansko zakonodavstvo u velikoj meri usaglašeno sa standardima Evropske unije u pogledu krivičnopravne zaštite tržišta kapitala, njegove odredbe su predmet analize u ovom radu.

Reference

Brašić, J., „Institucionalne barijere za ulazak na tržište Republike Srbije i potencijalna konkurencija“, Pravni zapisi, 1/2016, 117-133.

Cascone, R., Il doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: profli di criticita e prosperittive di riforma, Tesi di Laurea in Diritto penale dell’economia, Libera Universita Internazionale degli studi sociali (Luiss, Guido Carli) 2016, http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/11/tesi-doppio-binario-sanzionatorio-abusi-di-mercato-redente-cascone.pdf, 10.5.2018.

Monterossi, M., Abusi di mercato: la tradizione statunitense e il confronto con le „soluzioni europee“ recedite dallItalia, ֨ Tesi di Dottorato, Libera Universita

Internazionale degli studi sociali (Luiss, Guido Carli) 2013, http://eprints.luiss.it/1223/1/20130409-monterossi.pdf, 10.5.2018.

Nikolić, Lj., Mojašević, A., „Organizacija fnansijskih tržišta“, u:Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru(ur. Predrag Dimitrijević), Niš 2012, 113-127.

Stojanović, Z .et al. Priručnik za suzbijanje privrednog kriminaliteta i korupcije, Ministarstvo pravde SAD, Kancelarija za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu i Misija OEBS-a u Srbiji, Beograd 2017.

Pravni izvori

Codice penale Italiano, http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/15/delle-pene, 10.5.2018.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Action Plan on Building a Capital markets Union), Brussels, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0468, 10.5.2018.

Convention on Insider Traiding, Strassbourg, 20. IV 1989, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007b0d5, 10.5.2018.

Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse), Offcial Journal L 096 12/4/2003,

Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014, on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive), Offcial Journal of the European Union L 173/179, 12/6/2014., https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0057&from=EN, 10.5.2018.

Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and f the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commision, Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, Offcial Journal of the European Union L 173/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN, 10.5.2018.

Testo Unico della Finanza, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, agggiornato con le modifche apportate dal D.Lgs.n.223 del 15.12.2017. in vigore dal 28.2.2018 (Tekst je objavljen sa izmenama od 15.12.2017. godine, koje su stupile na pravnu snagu 28.2.2018. godine), Consob, 2018., http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88, 10.5.2018.

Objavljeno
2018-07-18
Sekcija
Pregledni naučni rad