RE-EVALUACIJA I NOVI PRISTUPI U ANALIZI MIGRACIONE POLITIKE U EVROPI

  • Milena Kojić, MA Master socioloških nauka, student doktorskih akademskih studija – Odsek za sociologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad
  • Ana Bilinović, PhD Odsek za sociologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad
  • Nemanja Trbojević, MA Student doktorskih akademskih studija – Odsek za sociologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad
Ključne reči: (nasilne) migracije, migraciona politika, Evropa, demografja, geopolitika.

Apstrakt

Migraciona politika predstavlja jednu od najznačajnijih oblasti analize savremenih populacionih kretanja i njihovih društvenih implikacija. U ovom radu prikazani su vodeći teorijski pristupi u oblasti analize migracione politike, kao i prednosti i nedostaci navedenih pristupa u komparativnoj perspektivi. Posebna pažnja posvećena je analizi savremenih demografskih tendencija na tlu Evrope, sa posebnim fokusom na sagledavanje brojnih činilaca koji uslovljavaju migraciona kretanja. Na kraju, razmotreni su mogući novi pravci u formiranju migracione politike u Evropi, kao i strategijske osnove rešavanja problema (nasilnih) migracija.

Objavljeno
2017-04-30
Kako citirati
Kojić, M., Bilinović, A. и Trbojević, N. (2017) RE-EVALUACIJA I NOVI PRISTUPI U ANALIZI MIGRACIONE POLITIKE U EVROPI, Strani pravni život, 61(2), стр. 105-125. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/508 (приступљено: 2 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad