ŠIRENJE DOMAŠAJA NEPRISTRASNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA U DOMEN JAVNOG PRAVA

Ključne reči: javni beležnik, nepristrasnost, podela vlasti, nezavisna regulatorna tela, funkcija prilagođavanja, funkcija garancije, javno pravo.

Apstrakt

U radu se analizira nepristrasnost javnog beležnika kao fenomen koji se u novije vreme otkriva i u domenu javnog prava. Temi nepristrasnosti javnog beležnika prilazi se putem, najpre, analize širenja načela podele vlasti, a nakon toga razmatranjem nezavisnih regulatornih tela, čije karakteristike i funkcije su pomogle doktrini da gradi novi pogled na funkcije notara. Danas se uočava da se može izdvojiti jedan kompleks poslova koji prethode sastavljanju javnobeležničke isprave i koji predstavljaju ne samo puko savetovanje, već mnogo kompleksnije delovanje - prilagođavanje volje stranaka pravilima pravnog sistema u cilju zaštite ne samo individualnog interesa stranaka već i kolektivnih interesa koje današnje društvo snažno afrmiše. Time se nepristrasnost pojavljuje u sasvim novoj dimenziji: ne samo kao garancija zaštite privatnih interesa stranaka već i podjednako značajnih drugih zaštićenih interesa. Zaključuje se da se obaveza javnobeležničke nepristrasnosti ne zaustavlja na granicama privatnog prava, što je do sada bilo opšteprihvaćeno gledište, već se prostire i na domen javnog prava, čime se njen domašaj pokazuje kao mnogo širi.

Objavljeno
2017-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad