POVERLjIVOST VERSUS TRANSPARENTNOST U SAVREMENOM PORESKOM PRAVU

Ključne reči: poreska poverlјivost, poreska tajna, poreska transparentnost, međunarodna razmena poreskih informacija.

Apstrakt

Predmet analize u radu jeste suprotstavljenost relacije između poreske poverljivosti i poreske transparentnosti (javnosti). Potrebno je da države pronađu odgovarajuću ravnotežu između ovih koncepata oporezivanja što je u savremenim globalnim ekonomsko-političkim uslovima teško ostvarivo. Nakon objašnjenja značaja poreske tajne za pravilno ispunjavanje poreskih obaveza, autor navodi različite slučajeve odstupanja od principa poreske poverlјivosti. U trećem delu rada, dat je opšti osvrt na širenje koncepta poreske transparentnosti u međunarodnoj poreskoj saradnji u vidu razmene poreskih informacija. Automatsku razmenu fnansijskih informacija u poreske svrhe i fnansijsko izveštavanje multinacionalnih kompanija po zemlјama poslovanja, prihvata sve veći broj država, ugrađivanjem ovih međunarodnih standarda u nacionalna poreska zakonodavstva.

Objavljeno
2017-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad