PRAVNI TRETMAN POTRAŽIVANJA VEZANIH ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U STEČAJU

Ključne reči: stečaj, akcionari, prevare u vezi sa hartijama od vrednosti, subordinacija, zaštita investitora.

Apstrakt

Opšteprihvaćeno pravilo u stečaju je da se potraživanja vlasnika kapitala nalaze na poslednjem mestu prilikom deobe imovine stečajnog dužnika. Tokom postojanja kompanije, akcionari se mogu naći u mnogim ulogama koje ne moraju nužno da budu povezane sa njihovim članskim statusom. Jedan od tih slučajeva, koji se pokazao kao relativno sporan, odnosi se na položaj akcionara kao oštećenih od strane kompanije (posebno u kontekstu prevara u vezi sa hartijama od vrednosti). U ovom slučaj sporno je da li oštećeni akcionari treba da se tretiraju kao bilo koje drugo oštećeno lice i rangiraju se sa neobezbeđenim poveriocima ili njihova potraživanja treba da budu subordinirana potraživanjima ostalih poverilaca. Ovi slučajevi ukazuju na postojanje konflikta između pravila stečajnog prava i seta zakona koji su usmereni ka zaštiti investitora.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad