STAV 3 ČLANA 5 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

  • Tanja Radosavljević
    e-mail: institut@iup.rs
    Adv.kanc. Oblučar-Vasiljević-Radosavljević
Ključne reči: Evropska konvencija o ljudskim pravima, pravo na slobodu i sigurnost, Evropski sud za ljudska prava, pravo na suđenje u razumnom roku.

Apstrakt

Glavni iskorak u odnosu na tradicionalno shvatanje ljudskih prava učinjen je svakako kada je zaštita istih podignuta na nadnacionalni nivo, najpre od strane UN, a zatim i osnivanjem Evropskog suda za ljudska prava u okviru Saveta Evrope i usvajanjem Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Koliko je ovaj napredak zapravo u praksi doprineo većem poštovanju ljudskih prava u samim državama i koliko je potrebno dalje raditi na unapredjenju ove oblasti sagledaćemo analizom jednog od najstarije priznatih prava vezanog za krivični postupak, a to je pravo da svako ko je uhapšen ili lišen slobode bude bez odlaganja izveden pred sud i da mu se sudi u razumnom roku. Ovo pravo je u Evropskoj Konvenciji propisano u stavu 3 člana 5. Daćemo kratak istorijski pregled, analizirati neke medjunarodne dokumente kao i domaće pozitivno zakonodavstvo po ovom pitanju, a koncentrisaćemo se na stanje na evropskom kontinentu razmatranjem odluka Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama koje su mu upućene zabog navodno kršenja stava 3. člana 5. Evropske Konvencije. Po dobijenom odgovoru na napred navedena pitanja, predložićemo odredjena moguća rešenja koja bi možda doprinela daljem unapredjenju poštovanja ovog prava.

Objavljeno
2010-06-30
Kako citirati
Radosavljević, T. (2010) STAV 3 ČLANA 5 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, Strani pravni život, 54(2), стр. 317-334. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/577 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Radovi studenata diplomskih studija