VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL – UPOREDNA ISKUSTVA

  • Dragan Prlja, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
  • Mario Reljanović, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: visokotehnološki kriminal, krivično pravo, privatnost, elektronski dokazi, uporedno pravo.

Apstrakt

Visokotehnološki kriminal se naglo razvio u poslednjoj deceniji XX veka, a u XXI veku njegova evolucija je još evidentnija. Države su odgovorile uvođenjem novih mera u svoja krivična zakonodavstva, pokušavajući da pomire tradicionalno krivično pravo sa zahtevima za percipiranjem, istraživanjem i dokazivanjem novih krivičnih dela. Nakon prvog perioda implementacije ovih mera, može se govoriti o relativnom uspehu, ali se isto tako mora ukazati i na nedostatke shvatanja koja trenutno prevladavaju u ovoj oblasti. Unifikacija i harmonizacija, kao i efikasna međunarodna saradnja, osnovne su pretpostavke za bolju koordinaciju nadnacionalnih napora za suzbijanje ove vrste krivičnih dela. Komparativna analiza nije moguća bez osvrta na jedini relevantni međunarodni instrument na polju visokotehnološkog kriminala – Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu Saveta Evrope i ukazivanja na njen značaj u globalnim okvirima. Najzad, treba se ukratko osvrnuti i na postignuto u Srbiji, koja je jedna od država koje su na vreme uvidele potrebu za specijalizacijom državnih organa i postavljanjem visokih standarda implementacije savremenih pravno-tehničkih instrumenata za borbu protiv zloupotrebe visokih tehnologija.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci